پرسشنامه عقاید وسواسی - نسخه کودک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان کلز و همکارن
مخفف OBQ -CV
نام انگلیسی پرسشنامه Obsessive Belief Questionnaire ‐Child Version

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮاﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎل ٢٠١٠ ﻣﯿﻼدي ﺑﺮاي اﻓﺮاد ٨ ﺗﺎ ١٨ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﺎده ﺳﺎزي ﺷﺪه OBQ اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٤٤ آﯾﺘﻢ اﺳﺖ که در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٦ ﺳﻮال (١، ١٣، ٣٢، ٤١، ٤٣، ٤٤) ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺴﺨﻪ ٣٨ ﻣﺎده اي ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. کلز، ولترس، سوچتینگ و همکاران (٢٠١٠) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٩٦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﻣﺎﺑﯿﻦ ٠/٩٠ ﺗﺎ ٠/٩٤ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رواﯾﯽ از روش رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮاﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮدك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻤﺮات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارش RCADS –OCD و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن CY-BOCS ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ وﺳﻮاﺳﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮدك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﯾﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ٠/٥٦ و ٠/٣١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪ. در اﯾﺮان اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻠﻮاﯾﯽﭘﻮر، ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ، ﺧﺎﻧﺰاده و ﻧﺼﺮت آﺑﺎدي (١٣٩٢) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺰارش ﺷﺪ: ﺑﯿﺶﺑﺮآورد ﺧﻄﺮ٠/٨٧، ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ٠/٨١، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ٠/٧٤ و ﺑﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖدﻫﯽ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر،٠/٧٢. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

پرسشنامه رابطه والد-کودک

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

چک لیست رفتاری کودک

۲۰۱۱