پرسشنامه غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار
نویسندگان گاتمن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مقیاس غرق شدن ازدواج (پایان عمر ازدواج) توسط گاتمن تهیه و تنظیم شده است و ارمغان جزایری (١٣٨٧) در ایران برای اولین بار ترجمه کرده است. این پرسشنامه دارای ٢٤ گویه می‏باشد. باتوجه به اینکه این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است، تاکنون در ایران اجرا نشده است و متاسفانه اطلاعاتی از روایی و پایایی آن در دسترس نمی‏باشد. بنابراین شما می‏توانید جهت تعیین روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه، نخست آن را به تایید ٨ نفر و یا بیشتر از اساتید خبره برسانید، سپس برای به دست آوردن پایایی آن، آن را مقدمتاً روی ٣٠ نفر یا بیشتر اجرا کنید و از آلفای کرونباخ استفاده کنید (ضمناً ضریب پایایی پرسشنامه باید بالاتر از ٠/٧ بدست آید).