پرسشنامه فراشناخت اضطراب اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان محمودی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس فراشناخت اضطراب اجتماعی توسط محمودی (١٣٨٩) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. محمودی (١٣٨٩) دربررسيساختارعامليورواييوپاياييمقیاس فراشناخت اضطراب اجتماعیاز يك نمونه ي٣٠٠نفريازدانشجوياندانشگاهشيرازاستفادهکرد،و روایی صوری مناسب و قابل قبولی را برای این مقیاس تأیید نمود. به منظور بررسی روایی همزمان پرسشنامه، از سه پرسشنامه مقیاس هراس اجتماعی کانور، مقیاس فراشناخت MCQ-٣٠، مقیاس ترس از ارزیابی منفی واتسون و سرند استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین آزمون محقق ساخته (محمودی) و هر یک از آزمون ها به ترتیب ٠/٧٠، ٠/٥٨، ٠/٦٣ می باشد. همچنین همسانی درونی مقیاس بر حسب آلفای کرونباخ برابر ٠/٩٣ به دست آمد. ضریب پایایی این آزمون با استفاده از روش بازآزمایی که بر روی ٥٨ نفر از دانشجویان با فاصله دو هفته از آزمون اول صورت گرفت برابر با ٠/٨٤ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)