پرسشنامه فرا شناخت و فرا هیجان مثبت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان بیر و مونته آ
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس فراشناخت و فراهیجان مثبت توسط بیر و مونته آ در سال (٢٠١٠) طراحی‌ شده است و شامل ١٨ گویه می باشد. در پژوهش رحمانیان و همکاران (١٣٩٣) روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تائید گردید

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش مثبت نگری

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی