پرسشنامه لذت اسنیت – همیلتون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان اسنیت و همکارن
مخفف SHPS
نام انگلیسی پرسشنامه Snaith- Hamilton Pleasure Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮﺷﮑﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻟﺬت اﺳﻨﯿﺖ- ﻫﻤﯿﻠﺘﻮن در ﺳﺎل ١٩٩٥ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻨﯿﺖ، همیلتون، مرلی و همکاران ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ و ١٤ ﻋﺒﺎرت دارد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﻟﺬت را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﻫﺮ دو زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد. اﺳﻨﯿﺖ و ﻫﻤﮑﺎران (١٩٩٥) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎزي را ٠/٧٤ و ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ٠/٨٥ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﺎن رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و رواﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮد ٤ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻮد. ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس، در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ، ﻣﻮﺳﻮي و ﻣﺤﯿﻂ (١٣٨٠) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺧﺖ و رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ ﺗﻬﺮان، ﺣﺎﮐﯽ از رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ آن اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ، ﮐﺎﻣﯿﺎر و ﻣﯿﺮﺳﭙﺎﺳﯽ (١٣٧٩) رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺠﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ، ٠/٨٠ و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﮏ ٠/٧٣ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ اﺣﻤﺪي ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ، ﯾﺰد ﺧﻮاﺳﺘﯽ و ﻋﺮﯾﻀﯽ (١٣٩٢) ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٥ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه درجه بندی افسردگی همیلتون

۱۹۶۰