پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار
نویسندگان میشل گوگلن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس مردانگی - زنانگی دارای ٥٠ گویه است که توسط میشل گوگلن تهیه و تنظیم شده است. روایی محتوایی پرسشنامه در پژوهش عطایی مغانلو، داوودی و پاک (١٣٩٠) بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن با آلفای کرونباخ ٠/٨٥ ذکر شده است .