پرسشنامه مسئولیت نگرش ها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان سالکووسکیس و همکارن
مخفف RAS
نام انگلیسی پرسشنامه Responsibility Attitudes Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس مسئولیت نگرشها توسط سالکووسکیس و همکاران (٢٠٠٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٦ گویه می باشد. کبیرنژاد، محمود علیلو و شریفی (١٣٨٩) در مطالعه ای، روایی پرسشنامه نگرش به مسئولیت را تأیید کردند. همچنین پایایی این مقیاس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤، به روش بازآزمایی ٠/٨٤ و به روش دو نیمه کردن ٠/٦١ به دست آوردند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶