پرسشنامه مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان سامانی و صادق زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی توسط سامانی و صادق زاده (١٣٨٨)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣١ گویه می‏باشد. سامانی و صادق زاده (١٣٨٨)، پایایی مقیاس مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷