پرسشنامه مشارکت کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان فایول
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مشارکت کارکنان ﺗﻮﺳﻂ فایول (١٩٨٥)جهت سنجش مشارکت کارکنان ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٢٢ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ.روایی و پایایی این پرسشنامه توسط میامی (١٣٩٢) تأیید شده است. روایی این پرسشنامه مناسب و پایایی آن با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ ٠/٨٢ گزارش شده است. (به نقل از بنی اسدی، ١٣٨٣)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

پرسشنامه استاندارد کارایی کارکنان