پرسشنامه مشارکت کارکنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان فایول
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ مشارکت کارکنان ﺗﻮﺳﻂ فایول (١٩٨٥)جهت سنجش مشارکت کارکنان ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٢٢ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ.روایی و پایایی این پرسشنامه توسط میامی (١٣٩٢) تأیید شده است. روایی این پرسشنامه مناسب و پایایی آن با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ ٠/٨٢ گزارش شده است. (به نقل از بنی اسدی، ١٣٨٣)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه کارکنان دانشی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی