پرسشنامه مقابله مذهبی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان پارگامنت و همکارن
مخفف R- Cope
نام انگلیسی پرسشنامه Religious Coping Scale

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مقابله مذهبی توسط پارگامنت، کواینگ و پرز (٢٠٠٠)، ساخته شده و شامل ١٠٠ پرسش است و توسط آن میزان مقابله مذهبی آزمودنی در مقابله با یک حادثه منفی در زندگی سنجیده می شود. این مقیاس ١٠٠ ماده آزمون و ١٧ زیرمقیاس را شامل می شود که سبک های گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم کوتاه ١٤ سوالی برگرفته از فرم اصلی و بلند آن مشخص کننده سبک های مقابله ای مثبت و منفی است. بهرامی و قیامی (١٣٨١) به منظور بررسی «اعتبار» و «روایی» آزمون در مطالعه ای مقدماتی، مقیاس جهت گیری مذهبی به عنوان مرجع برای بررسی روایی همزمان، مقیاس مقابله مذهبی مورد استفاده قرار دادند. همبستگی بین نمرات حاصل از کاربرد همزمان دو مقیاس به میزان ٠/٦٠ به دست آمد. همچنین برای ارزیابی اعتبار آزمون، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کردند که در زیر مقیاس «مقابله مذهبی مثبت» ٠/٨٦ و در زیر مقیاس «مقابله مذهبی منفی» ٠/٦٥ به دست آوره اند. این نتایج با نتایج حاصل از پژوهشی که توسط پارگامنت و همکاران در سال ٢٠٠٠ بین خانواده های دارای کودکان «اوتیستیک» انجام شده بود همخوانی دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای

۱۹۸۴

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه سبک های مقابله ای

۱۹۸۸

مبانی نظری سبک های مقابله با استرس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای

۱۹۸۱

پرسشنامه سبک های مقابله ای

۱۹۹۰

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

۱۹۹۴

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

۱۹۵۰