پرسشنامه منابع حمایتی اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان هاوس و ولز
مخفف SSS
نام انگلیسی پرسشنامه Social Support Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس منابع حمايتي اجتماعی از سوي سرپرستار، همكار، همسر و خانواده توسط هاوس و ولز١٩٧٩ طراحي شده است . اين ابزار شامل سه سؤال كلي است كه ديـدگاه پاسـخ دهنـدگان را در زمينه حمايتي كه از سوي هر يـك از منـابع فـوق الـذكر دريافـت مي دارد بيان مي كند . آخرين سؤال آن (سؤال سوم) صرفاً در ارتباط با دو منبع معرفي شده نخستين مي باشـد )سرپرسـتار و همكار) . اعتبار علمي مقیاس منابع حمايتي اجتماعی هاوس و ولز در ايران توسط بوســاري در ســال (١٣٧٤) و مــرادي (١٣٨٤) تاييــد شــده اســت بر اساس گزارش بوساري (١٣٧٤) ميزان ثبات داخلي مقياس منابع حمايتي هـاوس و ولـز مبـين همبسـتگي قـوي ميـان پاسخ هاي داده شده در هر مرحله آزمون مجدد بوده است لبادي و همکاران (١٣٨٧) این ابزار را روی ١٥٩ نفر از پرستاران بخش های ويژه بيمارستان های منتخب شهرستان ارومیه سال ١٣٨٥ اجرا کردند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند