پرسشنامه میزان انطباق پذیری زندگی شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان ﺳﺎوﯾﮑﺎس و ﭘﻮرﻓﻠﯽ
مخفف CAAS
نام انگلیسی پرسشنامه Career Adapt -Ability Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮي زندگی ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﺎل ٢٠١٢ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ١٣ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺎرك ﺳﺎوﯾﮑﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ٢٤ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ (ﺳﺎوﯾﮑﺎس و ﭘﻮرﻓﻠﯽ، ٢٠١٢). ﺳﺎوﯾﮑﺎس و ﭘﻮرﻓﻠﯽ (٢٠١٢) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در ﺑﯿﻦ ١٣ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس دﻏﺪﻏﻪ ٠/٨٣، ﮐﻨﺘﺮل ٠/٧٤، ﮐﻨﺠﮑﺎوي ٠/٧٩، و اﻋﺘﻤﺎد ٠/٨٥ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٢ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ١٣ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه از ٠/٧٨ ﺗﺎ ٠/٩٦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. روﺳﯿﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٢) ﻧﯿﺰ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي٠/٧٥ ﺗﺎ ٠/٨٦ را ﺑﺮاي ٤ ﻣﻘﯿﺎس ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﻋﺎﺑﺪي، ﺑﺎﻏﺒﺎن و ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن (١٣٩٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻣﺪل ﻣﻔﺮوض ﺑﺎ دادهﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ و ﻣﻘﯿﺎس اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ داراي ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: دﻏﺪﻏﻪ، ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻨﺠﮑﺎوي و اﻋﺘﻤﺎد. ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دورﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮي ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ٠/٩١ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ٠/٩٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی