پرسشنامه نا امیدی برای کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان کازدین و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

کازدین، فرنچ، یونیس و اسولت داوسون در سال ۱۹۸۳ یک وسیله اندازه‌گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند. در سال ۱۹۸۶ کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود نتیجه پژوهش‌های خود را با مقیاس مذکور که در یک گروه ۲۶۲ نفری کودکان ۱۳-٦ ساله بستری در بیمارستان انجام‌ شده بود انتشار دادند. این پرسشنامه شامل ١٦ گویه می باشد. در پژوهش نجاتی و همکاران (١٣٩٣) ضریب پایائی از طریق باز آزمائی در فاصله ۶ هفته ۵۲% به دست آمد. ضریب آلفا ۹۷% و ضریب پایائی با روش اسپیرمن براون (همبستگی دونیمه)، ۹۶% گزارش‌شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

۱۹۸۵

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

مبانی نظری آمادگی برای تغییر