پرسشنامه نشانگان افت روحیه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان کیسان و همکارن
مخفف DS
نام انگلیسی پرسشنامه Demoralization Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس نشانگان افت روحیه توسط کیسان، وین و لاو و دیگران (٢٠٠٤)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ٢٤ سوال می‌باشد . کیسان و همکاران(٢٠٠٤)، پایایی پرسشنامه نشانگان افت روحیه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٩٤ به دست آورده است . بهمنی و همکاران (١٣٩٢) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط انها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مباني نظري سندرم نشانگان پیش از قاعدگی(PMS)

پرسشنامه روحیه معلمان

۱۳۷۷

پرسشنامه میزان روحیه کارآفرینی

پرسشنامه فهرست نشانگان نارساخوانی

۱۳۷۶