پرسشنامه نگرش به سالمندان کوگان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۶۱
نویسندگان کوگان
مخفف KAOPS
نام انگلیسی پرسشنامه Kogan’s Attitudes toward Older People Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﮐﻮﮔﺎن اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﮔﺎن در ﺳﺎل ١٩٦١ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٣٤ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎشد. ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻧﺴﺨﻪ ژاﭘﻨﯽ اوﮔﯽ وارا و ﮐﻮﺷﯿﺰو (٢٠٠٧) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﺣﺪود ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ؛ در ﻧﺴﺨﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ، ﻻﻣﺒﺮﯾﻨﻮ، سورتز، کاروکرنیو و لمیونیدو (٢٠٠٥) ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را٠/٨٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﯿﻨﯽ، ﯾﻦ، لایو، چن و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٩) آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ٠/٨٢ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ در ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻮﺋﺪي آﻟﻔﺎي کرونباخ٠/٧٩ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ (ﺳﻮدرﻫﺎم، گوستاوسون و لیندرکرونا ، ٢٠٠٠) و در ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪاي آن آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٤ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (اردﻣﯿﺮ، کاو، سیتام، هانوگلو و کاراهان ، ٢٠١١). درﺑﺎره رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﭘﻮﻟﯿﺖ و ﺑﮏ (٢٠٠٤) رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺣﺪود ٠/٩٥ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ رژه، هراوی-کریمو، منتظری، فروقان و ویس مرادی (٢٠١٢) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ KMO و آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاي رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٢ و ٠/٨٦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺗﻌﺼﺐ ٠/٨٣ و ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

شاخص رضایت از زندگی در سالمندان

۱۹۶۹

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان

۲۰۰۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ محدودیت ناشی از درد در سالمندان

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بررسی فعالیت‌ها و ترس از افتادن در سالمندان

۲۰۰۲