پرسشنامه نگرش های صمیمانه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان تریدول
مخفف IAS
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

فرم تجدیدنظر شده ی مقیاس نگرش های صمیمانه در سال ١٩٨٠ به وسیله تریدول ارائه شد. این فرم که نسخه اولیه آن در سال ١٩٧٨ به وسیله امیدن مطرح شد ۵۰ ماده دارد. تریدول و امیدن پایایی این مقیاس را با روش آلفای کرونباخ از ٠/٧٨ تا ٠/٨٦ و با روش آزمون مجدد ٠/٨٤ محاسبه کرده اند. در ایران ضریب پایایی این مقیاس در یک هنجاریابی مقدماتی و با اجرا بر روی ٨٠ نفر از اعضای زن جامعه ی معلولان شهر اصفهان و نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ٠/٧٢ به دست آمد (مرادی، بی تا)

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳