پرسشنامه نگرش های ناکارآمد - ۲۶ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان بک و همکارن
مخفف DAS -۲۶
نام انگلیسی پرسشنامه Dysfunctional Attitudes Scale - ۲۶ Items

توضیحات تکمیلی

مقیاس نگرش ناکارآمد توسط بک، براوان، استرس و وایسمن (١٩٩١) طراحی شده است. این پرسشنامه بر اساس نظریه شناختی بک در مورد افسردگی و اضطراب ساخته شده است. این پرسشنامه شامل ٢٦ گویه می باشد. کاویانی، جواهری و بحیرایی (١٣٨٤) ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را از طریق روش آزمون- آزمون مجدد ٠/٧٦ گزارش نموده اند که نشان دهنده اعتبار و پایایی مناسب این ابزار می باشد. معصومی پور (١٣٩٣) در مطالعه ای براي تعيين پایایی پرسشنامه‌ مقیاس نگرش های ناکارآمد از ضریب آلفای کرونباخ، تنصیف اسپیرمن- بروان و تنصیف گاتمن استفاده کرده است و به ترتیب ٠/٧٦، ٠/٧٢ و ٠/٧٢ به دست آورد که نشان دهنده مطلوب بودن پرسشنامه برای فرهنگ ایرانی می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

مبانی نظری نگرش های ناکارآمد

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱