پرسشنامه نگرش واﻟﺪﯾﻦ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۴۹
نویسندگان
مخفف PAS
نام انگلیسی پرسشنامه Parental Attitudes Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﮕﺮش واﻟﺪﯾﻦ (PAS) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺑﯿﻦ (١٩٤٩) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮم اوﻟﯿﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ٨٥ ﺳﻮال ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺮم ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دروز و ﺗﯽﻫﻦ (١٩٥٧، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪي، ﺻﺒﻮري مطلق، عبدی و ﻫﻤﮑﺎران ، ٢٠١٢) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ٣٠ ﺳﻮال ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪاي (از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎﻣﻞ) را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮاد آن ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮﻋﯽ ﻣﺴﺎوي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و در سال ١٣٧٢ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه اﻫﻮاز و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﮑﺮﮐﻦ و ﻧﺠﺎرﯾﺎن (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪي و ﻫﻤﮑﺎران، ٢٠١٢) ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري از دو روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن، ٠/٥٩، ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻠﻄﻪﮔﺮي ٠/٤٦، ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ٠/٢١ و ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ٠/٢٧ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻄﺢ ٠/٠٠٣ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ طول آن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. در روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮن ٠/٦٦، ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻠﻄﻪﮔﺮي ٠/٤٤، ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ٠/١٢ و ﻣﻘﯿﺎس ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ٠/٢١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ٠/٠٠٣ ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﮐﻔﺎﯾﺖ، ١٣٧٣). ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮشﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري از روش رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﯾﮏ ﺳﻮال ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺤﺘﻮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻮاﻻت آن ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮال ﻣﻼك ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮاﻻت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﻼك ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٥٥، ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻠﻄﻪﮔﺮي ٠/٣٩، ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ٠/٣٠ و ﺑﺮاي ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ٠/٣٠ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﯽدار اﺳﺖ (ﮐﻔﺎﯾﺖ، ١٣٧٣).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نگرش کارآفرینانه

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش‏های خوردن

۱۹۷۹

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پرسشنامه باورها و نگرش های ناکارآمد خواب

۱۳۹۳