پرسشنامه نیاز به خاتمه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان دی بیکر و کراوسون
مخفف NFCS
نام انگلیسی پرسشنامه Need for Closure Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس نیاز به خاتمه توسط دی بیکر و کراوسون در سال ٢٠٠٨ طراحی شد. این مقیاس مشتمل بر ٢٨ گویه می باشد. در پژوهش رویتس (٢٠٠٧) این پرسشنامه مورد کاربرد قرار گرفت. وی میزان آلفای کرونباخ را برای این پرسشنامه در متغیر اول ترجیح ساختار ٠/٨٥ و در مولفه دوم ترجیح قطعیت ٠/٨٧ محاسبه نمود. وبستر و کروگلانسکی (١٩٩٤) در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه را٠/٨٤ گزارش شده است. دی بیکر و کرواسون (٢٠٠٨) نیز فرم کوتاه تر این مقیاس را مورد آزمون قرار داده و در تحلیل عاملی برازش مناسبی را برای آن گزارش نمودند. در ایران، و در پژوهش زارع، رستگار و قربان جهرمی (١٣٩٣) ضریب آلفای کرنباخ برای کل این پرسشنامه ٠/٨٢ و برای خرده مقیاس های ترجیح ساختار و ترجیح قطعیت به ترتیب برابر ٠/٨٤ و ٠/٨٠ به دست آمد که حاکی از اندازه گیری مطلوب این مقیاس است. همچنین در این پژوهش تحلیل عاملی تاییدی وجود دو زیرمقیاس مذکور را تایید نمود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳

پرسشنامه نیازهای راهنمایی و مشاوره دانشجویان

۱۳۸۶

پرسشنامه نیازهای آموزشی مدیران

۱۳۷۹

ابزار نیازهای بنیادین یا اساسی دانش آموزان

۲۰۰۶

پرسشنامه نیاز به کسب موفقیت

۱۳۹۲

پرسشنامه کانو نیازهای مشتریان از دیدگاه مشتریان

۱۳۹۰