پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان لان و همکاران
مخفف EISS
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Intelligence Scale in Sports

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٣٣ گویه است و توسط لان، می یر، تریسی و همکاران ٢٠٠٩ تهیه و تنظیم شده است که تمایل و عزم فرد به تداوم مشارکت در فعالیت های ورزشی را نشان می دهد . در پژوهش عیدی و همکاران (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی