پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان شرینگ
مخفف EISS
نام انگلیسی پرسشنامه Emotional Intelligence Shring Scale

توضیحات تکمیلی

فرم اصلی این آزمون در سال ١٩٩٦ توسط سیبریا شرینگ تهیه شد و توسط منصوری (١٣٨٠) هنجاریابی شد. این ابزار شامل ٢ قسمت می باشد. قسمت اول دارای ٤٠ عبارت و قسمت دوم شامل ٣٠ عبارت است (آقایی، ١٣٨٦). در بخش اول هر عبارت حاکی از یک موقعیت در زندگی است وآزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات وی مطابقت بیشتری دارد انتخاب کند. در بخش دوم، در ابتدای هر عبارت یک داستان هیجانی ارائه شده است و از آزمودنی خواسته شده است تا پاسخ خود را باتوجه به داستان انتخاب کند، از آنجا که این داستان ها با فرهنگ ایرانی تطابق لازم نداشته اند،حذف شده اند. قسمت اول این ابزار شامل مولفه های (خودآگاهی، خودنظم دهی، انگیزه، همدلی و مهارت های اجتماعی) است.به دلیل همبستگی پایین با نمره کل تعداد ٧ عبارت از این قسمت حذف شد و در نهایت ٣٣ عبارت به کار برده شد. رضاییان (١٣٨٧) ميزان همساني دروني آزمون را به روش آلفاي كرونباخ٠/٧٨ بدست آورد. هم چنين اسدی (١٣٨٢) ميزان همساني دروني آزمون را به روش آلفاي كرونباخ ٠/٨٤ بدست آورد. فلاح نژاد (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ در پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ را ٠/٧١ به دست آورده است که از ٠/٧ بیشتر است و بنابراین از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش هیجانی

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری رفتار درمانی عقلانی هیجانی

پرسشنامه خودآگاهی هیجانی

۲۰۱۲

پرسشنامه خلاقیت هیجانی

۱۹۹۹