پرسشنامه هیجان خواهی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۷۸
نویسندگان زاکرمن و همکاران
مخفف SSS
نام انگلیسی پرسشنامه Sensation Seeking Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس هیجان خواهی توسط زاکرمن، ایزنک و ایزنک (١٩٧٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ سؤال می باشد. قابلیت اعتماد درونی مناسبی در محدوده ٠/٨٧-٠/٨٤ دارد و براي زیرمقیاس هاي آن به این شرح از اعتماد درونی برخوردار است: ماجراجویانه ٠/٨١، هیجان زدگی ٠/٨٧، تجربه جویی ٠/٨١ و بازداري زدایی ٠/٨٥ و حساسیت نسبت به یکنواختی و ملال ٠/٨٨ گزارش شده است (به نقل محبوبی، ملکی و مردانی حموله، ١٣٩٠). لازم به ذکر است که در ایران، پایایی ابزار استرس شغلی آلتمایر با استفاده از روش بازآزمایی، ٠/٨٦ به دست آمده است و پایایی ابزار هیجان خواهی زاکرمن نیز با استفاده از فرمول کودر ریچاردسون برابر ٠/٨٥ محاسبه شده است (به نقل از محبوبی و همکاران، ١٣٩٠).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تنظیم هیجان

مبانی نظری هوش هیجانی

مبانی نظری تنظیم شناختی هیجان

پرسشنامه ناتوانی هیجانی تورنتو

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل آموزش هوش هیجانی

پروتکل هوش هیجانی

پرسشنامه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان

۲۰۰۱

پرسشنامه تنظیم هیجان

۲۰۰۳

پرسشنامه هوش هیجانی در ورزش

۲۰۰۹