پرسشنامه وانمودگرایی کلانس (CIPS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۷۸
نویسندگان ایمزکلانس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس وانمودگرایی کلانس (CIPS) توسط کلانس و ایمز (١٩٧٨) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می¬باشد. حدادی و همکاران (١٣٩٠) در مطالعه¬ای روایی و پایایی صوری پرسشنامه وانمود گرایی کلانس را ٠/٨٦ و ٠/٨١٥ اعلام کرد.