پرسشنامه پاسخگویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان نومن و کاتلین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ پاسخگویی بر اساس مدل نومن و کاتلین (٢٠٠٣) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وضعیت پاسخگویی کارکنان ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ١٠ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ.مصطفی نژاد (١٣٩١)، روایی پرسشنامه پاسخگویی را ٠/٨٥و پژوهش پايايي آن را به روش آلفاي کرونباخ، ٠/٨٥دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری پاسخگویی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴