پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان آمرام و درایر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ هوش معنوی ﺗﻮﺳﻂ آمرام و درایر(٢٠٠٧)ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. آزمون هوش معنوی جامع دارای دو فرم کوتاه با ٤٥ عبارت و فرم بلند با ٨٣ عبارت است. نسخه انگليسي: همبستگي بالايي(٠/٩٩) بين مدل كوتاه با ٤٥ عبارت و مدل بلند با ٨٣ عبارتي اين پرسشنامه بوده. ضريب آلفاي كرونباخ براي اين پرسشنامه ٠/٩٧ سنجيده شده است. آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي تمامي زير مقياس ها بين ٠/٨٤ تا ٠/٩٥ بوده است.
نسخه فارسي: ابتدا اين پرسشنامه به فارسي ترجمه شد. با توجه به نظر چند كارشناس در بعضي عبارات آن تغييرات جزئي داده شد. جهت درك بهتر عبارات، سپس مجدداً به انگليسي ترجمه شد و توسط دكتر استيون اريك بررسي شد، زماني كه از لحاظ ترجمه مورد تأييد قرار گرفت، جهت بررسي روايي و پايايي، پرسشنامه بر روي ٦٠ دانش آموز ايراني با ميانگين سني ١٥ سال اجرا شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴