پرسشنامه چندوجهی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۲۰۰۲
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان مادوکس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شامل ١٢ گویه می‏باشد که توسط مادوکس (٢٠٠٢) طراحی شده است . سدنی (١٣٩٣) در مطالعه ای ﻣﻘﺪار آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ پرسشنامه را ﺑﯿﻦ ٠/٧٦ تا٠/٨٩ به دست آورده است . رواﯾﯽ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار در ﺟﻤﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱۹۹۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۸