پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان هیوبنر
مخفف MSLSS
نام انگلیسی پرسشنامه Multidimensional Students Life Satisfaction Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس چند بعدي سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان در سال ٢٠٠١ توسط هیوبنر جهت استفاده در گروه سنی کودک و نوجوان طراحی شد و شامل ٤٠ گویه می باشد. پرسشنامه مذکور می تواند به صورت فردی و گروهی مورد استفاده قرار گیرد. این مقیاس برای گروه سنی ۸ تا ۱۸ سال طراحی شده است.پرسشنامه چند بعدي رضایت از زندگی (هیوبنر، ٢٠٠١ ) توسط لطیفیان و شیخ اسلامی (١٣٨٣) در جامعۀ ایران هنجاریابی شده و براي تعیین روایی آن از تحلیل عاملی (اکتشافی) استفاده شد و در نهایت روایی آن مورد تایید قرار گرفت. براي محاسبه پایایی پرسشنامه رضایت از زندگی از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. پایایی بازآزمایی و آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش لطیفیان و شیخ اسلامی (١٣٨٣) به ترتیب ٠/٧٠ و ٠/٩٠ گزارش شده است. در مطالعه ابراهیمی کوه بنانی (١٣٩٠) آلفاي کرونباخ براي این پرسشنامه محاسبه گردید .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش