پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

پرسشنامه آمادگی بدنی ادراک شده

۱۹۸۸

پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۹۸

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده

پرسشنامه ادراک عدالت از نظام ارزیابی عملکرد

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱