پرسشنامه کاربست یافته‌های تحقیقات آموزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی

۱۹۹۷

پرسشنامه عملکرد کارکنان با توجه به گذراندن دوره های آموزشی

۱۳۹۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سنجش انگیزش بهبود عملکرد آموزشی معلمان

۱۳۹۵

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳

پرسشنامه میزان انگیزشی بودن مواد آموزشی

۲۰۱۱

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران مدارس ابتدایی

۱۳۸۳