پرسشنامه کمالﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان تری ﺷﻮرت و همکارن
مخفف PANPS
نام انگلیسی پرسشنامه Positive and Negative Perfectionism Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻮﺳﻂ تری ﺷﻮرت، اونز، اسلید و دوی (١٩٩٥) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٤٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. ﻫﺎس، ﭘﺮاﭘﺎوﯾﺲ و اوونز (٢٠٠٢) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آنﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن را ٠/٨٧، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮاﻻت ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ را ٠/٨٣، و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﻮاﻻت ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ را٠/٨١ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺰ و ﻓﺪوا (٢٠٠٥) آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٥ و ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. در ﻓﺮم ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ (ﺑﺸﺎرت،١٣٨٤( آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٢١٢ ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٠ و ٠/٨٧، ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ، ٠/٩١ و ٠/٨٨ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ و ٠/٨٩ و ٠/٨٦ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻮد. ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ٩٠ ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ٠/٨٦، ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎي دﺧﺘﺮ ٠/٨٤ و ﺑﺮاي آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎي ﭘﺴﺮ٠/٨٧ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ (ﻋﻠﯿﺰاده صحرائی، ﺧﺴﺮوي و ﺑﺸﺎرت، ١٣٨٨).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﺜﺒﺖ- ﻣﻨﻔﯽ - ۲۰ سوالی

۱۹۸۸

پرسشنامه ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ

۱۹۸۶