پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی تهران بشارت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۶
نویسندگان بشارت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﻬﺮان (ﺑﺸﺎرت، ١٣٨٦) ﯾﮏ آزﻣﻮن ٣٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪار، ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪار و ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ. ﺑﺸﺎرت (١٣٨٦) اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮاﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﺪال ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪار ٨٠، ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪار ٠/٧٢ و ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار ٠/٦٩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮهﻫﺎي ٧٨ ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪار ٠/٨٥، ﺑﺮاي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪار ٠/٧٩ و ﺑﺮاي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار ٠/٨٤، ﺑﻪ دﺳﺖ آورده. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺗﻬﺮان را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ (٥٠٠ نفر) ﺑﺮاي ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺧﻮدﻣﺪار ٠/٩٠، ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪار ٠/٩١، و ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪار ٠/٨١ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ.