پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی فراست

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان فراست و همکارن
مخفف FMPS
نام انگلیسی پرسشنامه Frost Multidimensional Perfectionism Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست در سال ١٩٩٠ توسط فراست، مارتین، لاهارت و روزن بلیت بر پایه مدل چند بعدی کمال گرایی، ساخته شد و شامل ٣٥ سؤال می باشد. در نسخه ایرانی این پرسش نامه (بیطرف، شعیری و حکیم جوادی، ١٣٨٩)، ضریب همسانی درونی برای کل پرسش نامه برابر با ٠/٨٦ و برای زیرمقیاس های نگرانی درباره اشتباه ها، شک درباره اعمال، انتظارهای والدینی، انتقاد گرایی والدینی، معیارهای شخصی، و سازماندهی به ترتیب برابر با ٠/٥٨، ٠/٧٢، ٠/٧٨، ٠/٤٧، ٠/٥٧، و٠/٨٣ به دست آمد. ضریب بازآزمایی با فاصله یک هفته نیز برای کل پرسشنامه برابر با ٠/٩٠ به دست آمد. ضریب بازآزمایی برای زیرمقیاس ها نیز به این صورت بود: نگرانی درباره اشتباه ها ٠/٨٤؛ شک درباره اعمال ٠/٨١؛ انتظارهای والدینی ٠/٧٩؛ انتقادگری والدینی ٠/٥٣؛ معیارهای شخصی ٠/٨٥؛ و سازماندهی ٠/٨٣. همچنین روایی همگرای پرسش نامه کمال گرایی چند بعدی فراست بر اساس رابطه با پرسش نامه کمال گرایی مثبت و منفی مناسب گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه کمال گرایی ورزشی چند بعدی (mps)

پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد بدن خود

پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

۱۹۹۰

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی -۲

۲۰۰۹

پرسشنامه کمال‌گرایی چند بعدی تهران بشارت

۱۳۸۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین

۲۰۰۹

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان

۲۰۰۱

پرسشنامه روابط چندبعدی خود- بدن

۱۹۸۶