پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی ورزشی -۲

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۹
نویسندگان گتوالز و همکاران
مخفف SMPS -۲
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Multidimensional Perfectionism Scale - ۲

توضیحات تکمیلی

مقیاس کمال گرایی چند بعدی ورزشی- ٢ توسط گتوالز و دان (٢٠٠٩)، گتوالز، دان، دان و گاماچه (٢٠١٠) تهیه و تنظیم شده است و دارای ٤٢ سؤال است . در مطالعه بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی که توسط زمانی، زیدآبادی و متشرعی (١٣٩٢) انجام شد، سه سؤال ١٠، ٢٢ و ٣٥ مشکل ساز بوده که پس از حذف آن ها اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت . اعتبار سازه این پرسشنامه از نتایج تحلیل عاملی تأییدی مورد قبول واقع گردید همچنین همسانی درونی کل پرسشنامه پس از حذف سه سؤال ١٠، ٢٢ و ٣٥ با ٣٩ سؤال٠/٧٨ به دست آمد و همسانی درونی خرده مقیاس ها در حد مطلوب و قابل قبول قرار داشتند . همچنین همبستگی درون گروهی کل پرسشنامه با فاصله اطمینان ٠/٩٥ در دامنه ای از ٠/٧٥ تا ٠/٨٥ و دارای میانگین ٠/٨٣ است . همبستگی درون گروهی خرده مقیاس ها نیز در حد مطلوب و قابل قبول قرار دارند؛ بنابراین پرسشنامه کمال گرایی ورزشی ٢ و خرده مقیاس های آن از ثبات (همسانی) درونی و پایایی زمانی مطلوب و قابل قبولی برخورداراست .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی