پرسشنامه کنترل عمل

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان دیفندروف و همکارن
مخفف ACS
نام انگلیسی پرسشنامه Action Control Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻞ در ﺳﺎل ٢٠٠٠ توسط دیفندروف و همکاران ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﮔﻮﯾﻪ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﻮﯾﻪ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ دارد (اﻟﻒ و ب) ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﭘﻮﯾﺎ و دﯾﮕﺮي ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي اﯾﺴﺘﺎ اﺳﺖ. ﻓﺮﺧﯽ و حسین چاری (١٣٩٣) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آاﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺴﺎﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي/ اﺷﺘﻐﺎل ٠/٧٣، آﻏﺎزﮔﺮي/دودﻟﯽ ٠٦٧، ﭘﺎﻓﺸﺎري / ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ٠/٦٠ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨١ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ روشﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا (از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. دﯾﻔﻨﺪروف و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٠) رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ و رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده و ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴