پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی یک پرسشنامه ٢٦ سوالی است که کیفیت زندگی کلی و عمومی فرد را می‌سنجد. این مقیاس در سال ١٩٩٦ توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و با تعدیل گویه‌های فرم ١٠٠ سوالی این پرسشنامه ساخته شده است . نجاتي و همكاران با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی پرسشنامه مقیاس کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت برای هریک از مولفه ها را به روش ضريب جمعيت سالم و در ابعاد سلامت جسماني، رواني، روابط اجتماعي و ارتباط با محيط به ترتيب٠/٧٠، ٠/٧٣، ٠/٥٥ و ٠/٨٤ و ضريب اعتبار بازآزمايي پس از دو هفته ٠/٧٠ گزارش کرده اند (نصیری، هاشمی و حسینی ، ٢٠٠٦). ژیان (١٣٩٤) در مطالعه ای با استفاده از آلفای کرونباخ ضریب پایایی مولفه های پرسشنامه را مطابق جدول زیر به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جهانی شدن

پرسشنامه وضعیت بهداشتی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال)

۱۹۸۸

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی

۱۳۸۷

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع

۱۳۷۲