پرسشنامه یادگیری خودراهبر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان ويليامسون
مخفف SDLS
نام انگلیسی پرسشنامه Self- Directed Learning Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس يادگيري خودراهبر توسط ويليامسون (٢٠٠٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٦٠ گویه می‏باشد. یوسفی و گردان شکن (۱۳۹۳)، پایایی مقیاس یادگیری خودراهبر را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

راهبرد یادگیری خود تنظیم در دانش آموزان (SRLIS)

۱۹۹۸

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه سبک یادگیری

۱۹۷۶

مبانی نظری یادگیری سازمانی

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه میزان پذیرش یادگیری الکترونیکی

۱۳۹۳

مبانی نظری یادگیری سازمانی

پرسشنامه موانع‌ به‌کارگیری یادگیری سیار

۱۳۹۴