پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

۱۹۹۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه چندوجهی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۸