پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه (JAWS - SF)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامهﺧﻮد دﻟﺴﻮزی - ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه

۲۰۱۱