پرسشنامه ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺖ دی - ۱۴ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان دﻧﻮﻟﺖ
مخفف DS -۱۴
نام انگلیسی پرسشنامه Type D Scale-۱۴

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺗﯿﭗ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ D، داراي ١٤ ﺳﻮال اﺳﺖ و در ﺳﺎل ٢٠٠٥ ﺗﻮﺳﻂ دﻧﻮﻟﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از ﻧﻈﺮ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ٠/٨١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻌﺎدل ٠/٨٦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺣﻤﺪﭘﻮر ﻣﺒﺎرﮐﻪ، اﺣﺪي، ﻣﻈﺎﻫﺮي، و ﻧﻔﯿﺴﯽ، ١٣٨٦). رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻃﻮريﮐﻪ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﻫﯿﺠﺎن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس روان رﻧﺠﻮري ﻣﻘﯿﺎس ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/٧٤ دارد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن و اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در ﺣﺪﻣﻄﻠﻮﺑﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻼوه زﯾﺮﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎرداري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮونﮔﺮاﯾﯽ ٠/٦١- و ﺳﻄﺢ ﻫﻮﺷﯿﺎري، ٠/٤٠-راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ روان رﻧﺠﻮري، ٠/٥٠ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ دارد. اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ در ﺳﻄﺢ٠/٠٠١ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (دﻧﻮﻟﺖ، ١٩٩٨). در اﯾﺮان، ذوﻟﺠﻨﺎﺣﯽ و اﮔﯿﻼر وﻓﺎﯾﯽ (١٣٨٣) ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﻨﻔﯽ را ٠/٧٧ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎزداري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ٠/٦٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه ادراک استرس - ۱۴ سؤالی

۱۹۸۳

پرسشنامه باورهای وسواسی ۴۴ سؤالی

۲۰۱۱

پرسشنامه سبک های دفاعی ۴۰ سؤالی

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ۳۰ سؤالی

۲۰۰۴

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱

پرسشنامه نگرش به تغذیه - ۲۶ سؤالی

۱۹۷۹

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ - ۴۰ سؤالی

۱۹۶۸