پرسشنامه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﭼﮏ و ﺑﺎس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان چک
مخفف RCBSS
نام انگلیسی پرسشنامه Revised Cheek and Buss Shyness Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﮐﻤﺮوﯾﯽ ﭼﮏ و ﺑﺎس در ﺳﺎل ١٩٨٣ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ ﻣﻘﯿﺎس اوﻟﯿﻪ آن در ﺳﺎل ١٩٨١ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮏ و ﺑﺎس ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٤ ﻣﺎده اﺳﺖ . در ﭘﮋوﻫﺶ راي (٢٠١١) رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٠/٩٠ ﺑﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ٤٥ روز، ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﻮن اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، از رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي آﻣﺎده ﮐﺮدﮐﻪ دوﺳﺘﺎن آزﻣﻮدﻧﯽ، ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺮوﯾﯽ او را درﺟﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ درﺟﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﯿﺎس اﺻﻠﯽ ٠/٦٨ ﮔﺰارش ﺷﺪ در اﯾﺮان رﺟﺒﯽ و ﻋﺒﺎﺳﯽ (١٣٨٩) اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﺎﻣﻪ را٠/٧١، ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اول، ٠/٦٧، ﻋﺎﻣﻞ دوم، ٠/٦٧ و ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ٠/١٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮاﯾﺐ رواﯾﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺮوﯾﯽ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ روزﻧﺒﺮگ در ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد .