پرسشنامه ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان ﺳﯿﻮﻧﺰ و ﮔﺎﻫﺮ
مخفف DTS
نام انگلیسی پرسشنامه Distress Tolerance Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﻮﻧﺰ و ﮔﺎﻫﺮ (٢٠٠٥) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ١٥ ﻣﺎده و ﭼﻬﺎر ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ و ﮔﺎﻫﺮ (٢٠٠٥) ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺟﺬب ﺷﺪن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ، ﺑﺮآورد ذﻫﻨﯽ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ، و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺴﮑﯿﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٢، ٠/٨٢، ٠/٧٨، ٠/٧٠ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٢ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ درون ﻃﺒﻘﻪاي ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه، ٠/٦١ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ و ﻫﻤﮕﺮاي اوﻟﯿﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﺧﻠﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاي اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ و ﻣﺎري ﺟﻮاﻧﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد، راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ دارد (ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ و ﮔﺎﻫﺮ، ٢٠٠٥). در ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽﻧﺴﺐ، اﻧﺪاﻣﯽ ﺧﺸﮏ، آزرﻣﯽ و ﺛﻤﺮرﺧﯽ (١٣٩٣) آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٦ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻋﺰﯾﺰي، ﻣﯿﺮزاﯾﯽ و ﺷﻤﺲ (١٣٨٩) ﻧﯿﺰ، ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٦٧ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻧﯿﺰ ٠/٧٩ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ (ﻋﺰﯾﺰي، ١٣٨٩).