پرسشنامه ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۶
نویسندگان ذاکرمن و الیسون
مخفف FOSS
نام انگلیسی پرسشنامه Fear of Success Scale

توضیحات تکمیلی

مقیاس ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ذاﮐﺮﻣﻦ و اﻟﯿﺴﻮن در ﺳﺎل ١٩٧٦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺴﻨﺠﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮرﻧﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و داراي ٢٧ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻮرﻧﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق داراي رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻨﺼﻮﺑﯽﻓﺮ، دﻻور، اﺣﺪي و ﻧﻔﯿﺴﯽ، ١٣٩١). زاﮐﺮﻣﻦ و آﻟﯿﺴﻮن (١٩٧٦) ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﻫﻮرﻧﺮ ﺳﻨﺠﯿﺪﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زاﮐﺮﻣﻦ و اﻟﯿﺴﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺮاﻓﮑﻦ ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻮرﻧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در دو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ٠/١٩ و ٠/٢٥ ﺑﯿﻦ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزي ﻣﻘﯿﺎس ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ذاﮐﺮﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد. وي در آﻏﺎز ﺗﻌﺪاد ٣٥ ﺳﻮال را ﺑﺮ روي ٢٨٤ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎﻟﺞ اﺟﺮا ﻧﻤﻮده و ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت روانﺳﻨﺠﯽ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ٢٧ ﻣﻮرد ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮاﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد وﯾﺮاﺳﺘﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ روﺷﻬﺎي ﺧﻮدﺳﻨﺠﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ (ﻣﻨﺼﻮﺑﯽ ﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران، ١٣٩١). در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر آزﻣﻮن در اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﺮ ٠/٦٩ و در اﻓﺮاد ﻣﻮﻧﺚ٠/٧٣ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (اﻟﯿﺴﻮن و ذاﮐﺮﻣﻦ، ١٩٧٦). ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﺼﻮﺑﯽﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩١) در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رواﯾﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻼك ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻧﻤﺮهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ٠/٣١ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﺮف راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي رواﯾﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو ﻧﯿﻤﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ٠/٦٢ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ. در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮔﺮوه ٣٠ ﻧﻔﺮي از زﻧﺎن داﻧﺸﺠﻮ ٠/٦٦ و ﺑﺮاي ﯾﮏ ﮔﺮوه ٣٠ ﻧﻔﺮي ﻣﺮدان داﻧﺸﺠﻮ ٠/٧١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﺷﻬﺮآراي و ﻋﺒﺪي، ١٣٨١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴