پرسشنامه ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﮑﻮﻟﻮژی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان رسولی و همکارن
مخفف ONFS
نام انگلیسی پرسشنامه Oncology Nurses Fatigue Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﮑﻮﻟﻮژي در اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﻟﯽ، زندیه، نوریان، زایری، و یغمایی (١٣٩١) ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس داراي ٢١ ﺳﻮال اﺳﺖ. رﺳﻮﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩١) رواﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و رواﯾﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس دﯾﺪاري ﺧﺴﺘﮕﯽ (اﺑﺰار ﻣﻼك)، ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪ ٠/٧٩=r. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ـ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨١، ﻋﺎﻣﻞ اﺣﺴﺎﺳﯽ ـ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ٠/٨٣ و ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ ـ رﻓﺘﺎري ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٧٥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.