پرسشنامه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻌﻠﻢ - فرم بلند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان ﺗﺸﺎﻧﻦ ـ ﻣﻮران و همکاران
مخفف TSOES -LF
نام انگلیسی پرسشنامه Teachers’ Sense of Efficacy Scale - Long Form

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﺎﻧﻦ ـ ﻣﻮران و ووﻟﻔﻮﻟﮏ ﻫﻮي در ﺳﺎل ١٩٩٨ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ٢٤ ﺳﻮال دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ را در ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺸﺎﻧﻦ ـ ﻣﻮران و ووﻟﻔﻮﻟﮏ ﻫﻮي (٢٠٠١) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت روانﺳﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ٠/٨٧، راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ٠/٩١، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ٠/٩٠ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٩٤ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزهاي ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ اﻧﭽﺎم ﺷﺪ، وﺟﻮد اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺧﺎنﻣﺤﻤﺪي (١٣٨٤) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٩٣ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ وﻓﺎ، اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و اﺳﺪزاده (١٣٩٣) ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ٠/٨٥، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ٠/٨٧، و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ٠/٨٦ و آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ٠/٨٦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم بلند

۱۹۸۹