پرسشنامه ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ - ﺗﻮﻣﺎس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ و ﺗﻮﻣﺎس
مخفف MTNS
نام انگلیسی پرسشنامه Margolis- Thomas Measure of Narcissism Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ-ﺗﻮﻣﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ و ﺗﻮﻣﺎس (١٩٨٠) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ٢٤ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻣﺎده، ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮي آراﺳﺘﻪ داﺷﺘﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻗﻊ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻢ) و دﯾﮕﺮي ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻏﯿﺮﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار (ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، ﺑﺮاﯾﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻗﻊ ﻇﺎﻫﺮي آراﺳﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ) ﺑﻪ روش اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ -ﺗﻮﻣﺎس ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي راﯾﺞﺗﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺎﻫﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ (NPI) ﮐﻪ ﺟﺪاي از اﺑﻌﺎد ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﺤﻖ ﺑﻮدن و ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ از دﯾﮕﺮان، ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﮔﺎر ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ، ﺧﻮد ﺗﺤﺴﯿﻦﮔﺮي و اﻗﺘﺪار -رﻫﺒﺮي را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ، ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ (ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و واﺗﺴﻦ، ١٣٨٥). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و واﺗﺴﻦ (١٣٨٥) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٠ و ٠/٧٧ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﻮاد ﻣﻘﯿﺎس ﻧﯿﺰ ٥ ﻋﺎﻣﻞ، دﻓﺎع ﺑﯿﻦﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار، ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار، ﻧﻤﺎﯾﺶﮔﺮي ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار، ﺳﻠﻔﻪﮔﺮي ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎري ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪوار را در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، واﺗﺴﻦ، ﺣﻤﺰوي و ودﯾﻨﮕﺘﻦ (٢٠١٠) ﻧﯿﺰ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٧٠ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺒﺰه آراي ﻟﻨﮕﺮودي، ﻓﺮﮔﻮﺳﻦ، ﺳﺮاﻓﺮاز و ﻣﺤﻤﺪي (٢٠١٤) ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ از ٥٠٢ داﻧﺸﺠﻮي اﯾﺮاﻧﯽ ٠/٦١ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ - ﺗﻮﻣﺎس

۱۹۸۰

پرسشنامه ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻣﺎرﮔﻮﻟﯿﺲ - ﺗﻮﻣﺎس

۱۹۸۰