پرسشنامه ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪی ﮐﻮدﮐﺎن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان وﯾﻠﺮ و ﻟَﺪ
مخفف CSPIS
نام انگلیسی پرسشنامه Children’s Self-Efficacy for Peer Interaction Scale

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﺮ و ﻟَﺪ (١٩٨٢) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺎﻣﻞ ٢٢ ﻣﺎده می باشد . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪوﯾﻠﺮ و ﻟَﺪ (١٩٨٢) ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ ﺳﺎزه، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس اﺷﺎره ﺑﻪ آن دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺴﺒﺘﺎً ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدي از ﺧﻮد ﮐﺎرآﻣﺪي ادراك ﺷﺪة داﻧﺶآﻣﻮزان در اﯾﻦ ﺳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺴﯿﻦﭼﺎري (١٣٨٦) ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻘﯿﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ، ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٧ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (CDI)

پرسشنامه ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﻌﻠﻢ - فرم بلند

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ - ﮐﻮدﮐﺎن

۲۰۰۶

پرسشنامه ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

۱۳۷۸

پرسشنامه ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

۲۰۰۵