پرسشنامه ﺳﺨﺖروﯾﯽ - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۲
نویسندگان کوباسا و همکارن
مخفف HS -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Hardness Scale – Short Form

توضیحات تکمیلی

ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺨﺖروﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ١٩٨٢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٢٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮم ﺑﻠﻨﺪ ٥٠ ﺳﻮاﻟﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮده آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﭼﺎﻟﺶ، ﺗﻌﻬﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻮﺑﺎﺳﺎ و ﻣﺪي (١٩٩٢) اﯾﻦ آزﻣﻮن را داراي رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﮑﺲ ﺑﻌﺪ از ٧ ﺗﮑﺮار ٣ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ٥٠/١٦ درﺻﺪ ﮐﻞ وارﯾﺎﻧﺲ آزﻣﻮن را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﮏﻧﯿﻞ، کوزما، استونز و هاناه (١٩٨٦) ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ٠/٦٠ ﺗﺎ ٠/٧٠ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زارع و اﻣﯿﻦﭘﻮر (١٣٩٠) در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ را ٠/٨٤، ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل، ٠/٨٢ و ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﯾﯽ ٠/٧٥ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه نگرش های عشق - فرم کوتاه

۱۹۸۷

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون - فرم کوتاه

۱۹۸۹

پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف - فرم کوتاه

۱۹۸۹