پرسشنامه ﻗﻠﺪری اﯾﻠﯿﻨﻮﯾﺰ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۱
نویسندگان اﺳﭙﻠﯿﺞ و ﻫﺎﻟﺖ
مخفف IBS
نام انگلیسی پرسشنامه Illinois Bullying Scale

توضیحات تکمیلی

اﺳﭙﻠﯿﺞ و ﻫﺎﻟﺖ (٢٠٠١) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﻠﺪري اﯾﻠﻨﻮﯾﺰ را ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي ١٨ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس را ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ. اﺳﭙﻠﯿﺞ و ﻫﺎﻟﺖ (٢٠٠١) ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎ ٠/٨٣ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺪري ٠/٨٧، ﻧﺰاع ٠/٨٣ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ٠/٨٨ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺒﺮي ﭘﻠﻮﻃﭙﺘﮕﺎن و ﻃﺎﻟﻊﭘﺴﻨﺪ (١٣٩٣) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ٠/٨٧ و ﻫﺮﮐﺪام از ﺧﺮدهﻣﻘﯿﺎسﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻠﺪري ٠/٧٧، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ٠/٧١ و ﻧﺰاع٠/٧٦ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﻮال اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺣﺬف ﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻓﺮم اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ١٨ ﺳﻮال اراﯾﻪ دادﻧﺪ.