پرسشنامه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان اﯾﻨﺪرﺑﯿﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘﺮ
مخفف TISS
نام انگلیسی پرسشنامه Teenage Inventory of School Skills

توضیحات تکمیلی

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺪرﺑﯿﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘﺮ (١٩٩٢) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎوي ٣٩ ﻋﺒﺎرت ﺷﺶﮔﺰﯾﻨﻪاي اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﻫﻪ داراي ٤٠ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻋﺒﺎرت ﺷﻤﺎره ٢٢) . اﯾﻨﺪرﺑﯿﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘﺮ (١٩٩٢) اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ٠/٩٢ و ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ٠/٧٢ و ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ آن را ٠/٨٨ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﻧﺪ. رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ، ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﻤﺴﺎﻻن و دادهﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪﺳﻨﺠﯽ و رواﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرتﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﯾﮕﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺪاد ﮐﺎﻏﺬي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺪرﺑﯿﺘﺰن و ﻓﻮﺳﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا و رواﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﯿﻨﯽ (١٣٧٨) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﻣﻘﯿﺎس را ﺑﺮاي ﮔﺰارهﻫﺎي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٨٥ و ٠/٨٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (SWS)

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن (CDI)

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮوﻣﺴﻮ

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻫﺮاس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه چندوجهی ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۲

پرسشنامه ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

۲۰۰۸