پرسشنامه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان موسوی و واعظ موسوی
مخفف SSS
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Success Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ورزﺷﯽ را ﻣﻮﺳﻮي و واﻋﻆ ﻣﻮﺳﻮي در ﺳﺎل ١٣٩٤ ﻃﺮاﺣﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ٢٩ ﺳﻮال اﺳﺖ . ﻣﻮﺳﻮي و واﻋﻆﻣﻮﺳﻮي (١٣٩٣) وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي ﻣؤﻟﻔﻪ اﺟﺮاي روان ٠/٨٩، ﺗﻮﺟﻪ٠/٨٨، ﺗﮑﻨﯿﮏ ٠/٨٩، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ ٠/٨٨، ﺗﻌﻬﺪ ٠/٨٩، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ٠/٨٩ و ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ٠/٨٩ ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻧﻬﺎ، رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان رﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖﺑﺪﻧﯽ ﺗأﯾﯿﺪ ﺷﺪ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه اي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗأﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ادراک ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۹۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻮﯾﺖ ورزﺷﯽ

۱۹۹۳

پرسشنامه ﺗﺮس از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ

۱۹۷۶